Shpall aktivitete & konferenca për të rinjtë

Nëse dëshironi që aktivitetet tuaja, si konferenca apo trajnime, me interes për të rinjtë, të shfaqen në portalin e Zyrës së Këshillimit të Karrierës, Bashkia Tiranë, ju lutem plotësoni këtë formë. Ju lutem plotësojeni me të dhëna sa më të plota dhe të sakta. Zyra e këshillimit të Karrierës vetëm e shfaq informacionin por nuk mundëson ndërmjetësimin. Zyra e Këshillimit të Karrierës, Bashkia Tiranë, gëzon të drejtën të mos e shfaqi një aktivitet jo të plotë, ose jo në përputhje me misionin e zyrës.