Agjent shitjeje
Kodi Shqiptar i Profesionit
3322.01
Fusha Profesionale
Sipas klasifikimit ISCO 2008
Komisionerë (Brokera) dhe agjentë të shit-blerjeve (ISCO 332)
Fusha Ekonomike
Sipas klasifikimit NACE Rev. 2
Tregtia me shumicë dhe pakicë dhe riparimi i automjeteve dhe motorçikletave (NACE 45)
Fjalë Kyçe
Agjent, shitje, shitje me shumicë, shitje me pakicë
Përshkrim i përgjithshëm
Agjenti i shitjes arrin objektivat e shitjes duke zbatuar strategjinë tregtare të ndërmarrjes ose klientit, duke bërë negociata tregtare duke respektuar kufizimet sasiore, cilësore dhe të çmimeve të produktit/shërbimit, në përputhje me rregullat e së drejtës tregtare dhe të orientuara në përmbushjen e kënaqësisë maksimale të klientit dhe, rrjedhimisht, në sigurimin e besnikërisë së tij. Ekzistojnë profile të shumta që i atribuohen kësaj figure si shitës, teknik shitës, agjent, promovues, komisioner, apo përfaqësues i shitjeve. Figura e teknikut shitës ndryshon nga ajo e agjentit të përgjithshëm të shitjeve, pasi zotëron njohuri specifike teknologjike dhe merceologjike për produkte veçanërisht komplekse dhe të shtrenjta.
Veprimtaritë / Përgjegjësitë kryesore
Agjenti i shitjes duhet të jetë në gjendje të identifikojë klientët potencialë dhe këtu përfshihen këto veprimtari: përpunon të dhënat e shitjeve sipas treguesve të rëndësishëm dhe i interpreton ato mbi bazën e prirjeve më të rëndësishme; kupton dinamikat e tregut të referencës; interpreton të dhënat mbi prirjen e konsumatorëve për të blerë, mbi ecurinë e shitjes së produktit të tyre, në sistemin e ofertave të konkurrencës; zbulon inputet funksionale për identifikimin e klientëve të rinj duke marrë pjesë në panaire dhe organizime publike, duke bashkëvepruar me dëshmitarë të rëndësishëm, duke analizuar bazën e të dhënave, duke u këshilluar me burime informuese. Agjenti i shitjes duhet të jetë në gjendje të hartojë një plan shitjeje dhe këtu përfshihen këto veprimtari: bën ndarje (segmentimin) e klientëve të mundshëm të portofolit duke njohur veçoritë e tyre dalluese; përcakton përparësitë në funksion të mundësive të fitimit dhe optimizimit të kostove të udhëtimit; planifikon shitjet sipas llojit të klientit dhe përparësive të paracaktuara; vlerëson llojin e kanalit të shpërndarjes, të organizimit dhe diversifikimit gjeografik të rrjetit të shitjeve, duke marrë parasysh metodat dhe kushtet e furnizimit; vlerëson mënyrat më të përshtatshme të ekspozimit dhe promovimit të produktit/shërbimit të ofruar; përcakton strategjitë e caktimit të çmimeve; identifikon metodat më funksionale të kontaktit sipas karakteristikave të klientit. Agjenti i shitjes duhet të jetë në gjendje të menaxhojë negociatat e shitjeve dhe këtu përfshihen këto veprimtari: interpreton nevojat dhe parapëlqimet e klientit/bashkëpunëtorit, duke përdorur taktika bindëse të përshtatshme për arritjen e objektivit të shitjeve; përdor metoda të ilustrimit dhe përshkrimit të ofertës me qëllim vlerësimin maksimal të produktit/shërbimit; identifikon propozime alternative tregtare duke përdorur teknikat e negocimit për të përshtatur dëshirat e klientit/bashkëpunëtorit me kufizimet teknike – strategjike dhe të çmimeve të paracaktuara; mbërrin në marrëveshje dhe nënshkruan kushtet kontraktuale të marrëveshjes tregtare (çmimin, sasinë, dorëzimin, metodat e pagesës).
Njohuritë e nevojshme
Kanalet e shpërndarjes së produktit/shërbimit në shitje; kategoritë e produkteve; elementët e kontratës; elementë të së drejtës tregtare; elementë të marketing-ut; gama e produkteve/shërbimeve për shitje; marketingu operacional; parimet e kujdesit të klientit; sistemi i shpërndarjes; strategjitë e menaxhimit të bisedave të shitjet; strategjitë e shitjes; teknikat e analizës të ndarjes së klientelës; teknikat e përcaktimit të çmimit (pricing); teknikat për leximin e kërkesës për mallra dhe shërbime; teknikat e negocimit; teknikat e planifikimit të shitjes; teknikat e shitjes; teknikat e promovimit.
Aftësitë profesionale dhe cilësitë e nevojshme
Të zbatojë teknikat e analizës së prirjeve të tregut. Të zbatojë teknikat e analizës së konkurrencës. Të zbatojë teknikat e analizës së të dhënave të tregut. Të zbatojë teknikat e analizës së rezultateve të shitjes. Të zbatojë teknikat e ndarjes së klientelës. Të zbatojë metodat e planifikimit të kontakteve të biznesit Të zbatojë teknikat e përcaktimit të objektivave të shitjes Të zbatojë teknikat e përcaktimit të çmimeve Të zbatojë teknikat e marketingut operacional Të zbatojë teknikat e analizës "kosto-përfitim" Të përdorë teknikat e telemarketingut Të përdorë mjetet për planifikimin e veprimtarive Të zbatojë kriteret për përgatitjen e faturave (llogarive) Të zbatojë metodat e llogaritjes të marzhit të shitjeve Të zbatojë metodat e duhura për hartimin e ofertave tregtare Të zbatojë teknikat e negocimit Të zbatojë teknikat e vlerësimit të ofertave Të zbatojë teknikat e shitjes
Konteksti i ushtrimit të profesionit
Agjenti i shitjeve vepron në kontakt të drejtpërdrejtë me klientët, në shtëpitë e tyre ose në pikat e shitjes. Lloji i marrëdhënies që ai arrin të ndërtojë me klientët është thelbësore. Marrëdhëniet me organizatën tuaj kanë të bëjnë me marrjen e inputeve nga drejtoria e shitjeve dhe e marketingut, dhe në raportimin po tek ajo të të dhënave për shitjet e kryera, në shkëmbimin e informacionit me funksione që lidhen me kujdesin ndaj klientit, mbështetjen administrative për shitje si dhe ato kontabël dhe administrative për mbylljen e kontratave dhe pagesave. Në përgjithësi, kjo figurë funksionon individualisht nën mbikëqyrjen dhe koordinimin e menaxherit të shitjeve ose menaxherit të fushës ose të produktit. Me disa përjashtime, ushtrimi i kësaj veprimtarie përfshin udhëtime të shpeshta, gjë që kërkon aftësi për të drejtuar makinën, për të organizuar udhëtime ajrore dhe për të zotëruar rrjedhshëm gjuhën e vendit të destinacionit. Një tipar dallues i kësaj figure është lidhja midis rezultateve të shitjeve të arritura dhe shpërblimit financiar.

Kërkesat për hyrje në profesion

Nuk ka kërkesa të posaçme. Nevojitet arsim bazë dhe mosha 16 vjeç. Shpesh për të ushtruar veprimtarinë e agjentit dhe përfaqësuesit të shitjeve është e mjaftueshme një kontratë agjenti.

Kualifikimet e nevojshme profesionale

Kualifikime profesionale në nivelin III të KSHK-së. Për këtë figurë kërkohen tipare psikologjike dhe personaliteti të tilla si aftësia për të qenë në harmoni me bashkëbiseduesin, për të kuptuar pritshmëritë dhe parapëlqimet e tyre, për të përshtatur stilin komunikues me aftësinë e tij për të kuptuar, vendosmëria, vetëkontrolli, vetëbesimi dhe aftësia për të toleruar zhgënjimin. Kur duhet të ndërveprojë me klientët nga vende të huaja, kërkohet njohja e gjuhës përkatëse, por në disa raste edhe e kulturës së vendit tjetër. Kur punoni si agjent ose përfaqësues i shitjeve, kërkohet njohja e rregullave të sigurimeve shoqërore dhe mbrojtjes së mirëqenies së agjentëve dhe përfaqësuesve të shitjeve, si dhe njohuri ligjore për kontratat. Është thelbësore njohuria për sektorin e produkteve dhe dinamikat e konkurrencës, njohja e programeve kompjuterike përkatëse dhe e mjeteve të internetit për menaxhimin administrativ të shoqërisë.

Institucionet ofruese të kualifikimit profesional
Ofrues të licencuar/akredituar të formimit profesional.
Perspektiva e profesionit / Vendet e punës të shpalluara
Kërkesa për këtë profesion është gjithnjë e lartë, sidomos për njerëz me përgatitje të gjerë dhe kompetencë profesionale. Punësimi është shpesh me kohë të plotë pranë ndërmarrjes, për të cilën kryhet shitja. Në raste të tjera mund të funksionojë si profesionist i lirë kundrejt një marrëveshjeje përfaqësimi dhe shpërblimi.
Mundësitë për karrierë
Në këtë profesion mund të hysh si ndihmës. Me kualifikime dhe përvojë mund të arrihet në nivele të larta drejtuesit të skuadrave të shitjeve, apo të zyrave të shitjeve. Përvoja në shitje mund të jetë shumë e dobishme për pozicione drejtuese edhe më të larta në të njëjtën ndërmarrje, apo edhe në pothuaj çdo lloj karriere.
Adresa të dobishme
www.arsimi.gov.al; www.puna.gov.al; www.njoftime.com; www.duapune.com; www.profesionisti.al; www.karriera.al