Agjent shitjeje me telefon
Kodi Shqiptar i Profesionit
5244.02
Fusha Profesionale
Sipas klasifikimit ISCO 2008
Punonjës të tjerë shitje (ISCO 524)
Fusha Ekonomike
Sipas klasifikimit NACE Rev. 2
Tregtia me shumicë dhe pakicë dhe riparimi i automjeteve dhe motorçikletave (NACE 45)
Fjalë Kyçe
Agjent, shitje, shitje me telefon, call center, shitje me pakicë
Përshkrim i përgjithshëm
Operatori në call center përgjegjës për shitjet me telefon vendos kontaktin e parë me klientët e mundshëm duke promovuar produkte ose shërbime në mënyrë që të marrë prej tyre një zotim për blerje ose disponueshmërinë për të pritur një vizitë me qëllime tregtare. Duke përdorur bazën e të dhënave dhe listat e emrave që u përkasin grupeve të synuara të përzgjedhura, ai kryen intervista telefonike duke u përpjekur të tërheqë vëmendjen e klientit të mundshëm mbi ofertat ose produktet aktuale tregtare. Kur identifikon një interes për blerje, ai cakton takimin me shitësin ose paraqet menjëherë kushtet e kontratës dhe të shitjes dhe në fund regjistron porosinë dhe të dhënat përkatëse në programet përkatëse të ndërmarrjes. Në kontekste të tjera, kjo figurë njihet gjithashtu si "outbound" pra dikush i caktuar në vendosjen e kontakteve tregtare të jashtme, duke bërë kështu dallimin profesional dhe kontraktual nga operatorët "inbound", d.m.th. ata që menaxhojnë thirrjet në hyrje (siç janë kujdesi ndaj klientit, informacioni dhe personeli i ndihmës teknike).
Veprimtaritë / Përgjegjësitë kryesore
Operatori në call center duhet të jetë në gjendje të kryejë intervista telefonike dhe këtu përfshihen këto veprimtari: kryen sondazhe bazuar në një listë të paracaktuar emrash; kryen telefonata duke i shpjeguar bashkëbiseduesit arsyet dhe mënyrat e procesit; tërheq vëmendjen e një përdoruesi/klienti përmes kontaktit telefonik; bind përdoruesin/klientin për dobinë e pjesëmarrjes në intervistën telefonike; formulon pyetje në mënyrë të kuptueshme; plotëson pyetësorin dhe regjistron të dhënat në bazën e të dhënave; mbledh informacione rreth klientit dhe i regjistron ato në bazën e të dhënave me qëllim gjurmimin e thirrjeve dhe të ndërhyrjeve të mëvonshme teknike dhe tregtare; paraqet te supervizori një raport të detajuar mbi rezultatet e kontakteve me qëllim përmirësimin e shërbimit ose produktit. Operatori në call center duhet të jetë në gjendje të bëjë shitje përmes telefonit dhe këtu përfshihen këto veprimtari: tërheq vëmendjen e një përdoruesi/klienti përmes kontaktit telefonik; interpreton nevojat dhe parapëlqimet e klientit duke përdorur taktika bindëse të përshtatshme për arritjen e synimit të shitjes; përdor metoda ilustrimi dhe përshkrimi të ofertës për të rritur maksimalisht vlerën e produktit/shërbimit; identifikon propozime alternative shitjesh, duke përdorur teknikat e negocimit të krijuara për të përshtatur dëshirat e klientëve me kufizimet tekniko – strategjike të paracaktuara dhe të çmimit; bie në marrëveshje për kushtet kontraktuale të shitjes (çmimin, sasinë, dërgesën, mënyrën e pagesës...); përcakton me klientin takimet gjatë të cilave bashkëpunëtorët e jashtëm do të vizitojnë klientin; regjistron porosinë e klientit dhe informacionin e nevojshëm që do të përcjellë për zyrtarizim në departamentin e shitjeve; merr informacione rreth klientit dhe i regjistron ato në bazën e të dhënave me qëllim gjurmimin e thirrjes dhe të ndërhyrjeve të mëvonshme teknike dhe tregtare.
Njohuritë e nevojshme
Elementë të komunikimit ndërpersonale; elementë të marketingut; elementë të psikologjisë së komunikimit; njohuri për E-marketing; etika e komunikimit; gama e produkteve/shërbimeve për shitje; elementët kryesorë të kontratës së shit-blerjes; rregulloret e komunikimit elektronik; parimet e kujdesit ndaj klientit; parimet e përmbushjes së pritshmërive të klientit (apo kënaqjes së klientit); strategjitë e menaxhimit të bisedave të shitjes; mjetet për zbulimin e kërkesës për produkte dhe shërbime; struktura e organizimit të një call center; teknikat e komunikimit telefonik; teknikat e marketing direkt (direct marketing); teknikat e intervistimit; teknikat e telemarketingut; teknikat e shitjes.
Aftësitë profesionale dhe cilësitë e nevojshme
Të zbatojë teknika efektive të komunikimit. Të zbatojë teknikat e komunikimit telefonik. Të zbatojë teknikat e kryerjes së intervistave. Të zbatojë teknikat e intervistimit në treg. Të zbatojë teknikat e hartimit të dokumentacionin teknik. Të zbatojë teknikat e marketingut direkt. Të zbatojë teknikat e shitjes. Të përdorë sistemet e kërkimit në internet. Të përdorë programet kompjuterike për kryerjen e intervistave në treg. Të përdorë programe kompjuterike për menaxhimin e veprimtarive në një call center. Të përdorë programe të postës elektronike (Outlook ose të ngjashme). Të përdorë teknikat e telemarketing-ut Të përdorë programe kompjuterike për menaxhimin e asistencës në shitje. Të përdorë instrumenta informatikë për menaxhimin e porosive.
Konteksti i ushtrimit të profesionit
Agjenti i shitjeve me telefon punon në call center ose në ndërmarrjet e shërbimit të specializuara në telemarketing dhe shitje telefonike në emër të ndërmarrjeve prodhuese. Lloji i punës është si ajo në call center, d.m.th. një vend ku bëhen ose pranohen një numër i madh i thirrjeve telefonike me qëllim kryerjen e veprimtarive të mbështetjes së klientit, shitjeve, telemarketingut, mbështetjes teknike, help desk, dhe veprimtarive të tjera që lidhen me komunikimin me klientët. Në disa raste, puna mund të kryhet edhe nga shtëpia duke përdorur telefonin dhe internetin. Kontrata e punës mund të jetë fikse, por zakonisht, duke qenë punë me shitje përdoren kontratat e vetëpunësimit ose bashkëpunimit, në të cilat shpërblimi varet nga numri i shitjeve ose kontakteve të lidhura dhe jo nga sasia e orëve të punës.

Kërkesat për hyrje në profesion

Nuk ka kërkesa të posaçme. Nevojitet arsim bazë dhe mosha 16 vjeç. Shpesh për të ushtruar veprimtarinë e agjentit të shitjeve me telefon është e mjaftueshme një kontratë agjenti.

Kualifikimet e nevojshme profesionale

Kualifikime profesionale në nivelin III të KSHK-së. Për t’u bërë agjent shitjes me telefon, në përgjithësi niveli i trajnimit që kërkohet është diploma e shkollës së mesme, por më shumë se titujt formalë të edukimit vlerësohet aftësia për të vendosur kontakt empatik me klientin e mundshëm, në mënyrë që të tërhiqet vëmendja dhe interesimi i tij për të blerë produktin/shërbimin e ofruar. Është e domosdoshme që kandidati të dijë të përdorë kompjuterin dhe funksionet themelore të regjistrimit dhe konsultimit të bazës së të dhënave dhe të programeve të posaçme kompjuterike, të internetit dhe postës elektronike. Ai duhet të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe të jetë në gjendje të punojë në situata me trysni.

Institucionet ofruese të kualifikimit profesional
Ekzistojnë kurse trajnimi profesional, shpesh të menaxhuara nga vetë ndërmarrjet call center, për kryerjen e shitjeve me telefon.
Perspektiva e profesionit / Vendet e punës të shpalluara
Kërkesa për këtë profesion është vazhdimisht e lartë, sidomos për njerëz njohuri të mira të gjuhëve të huaja.
Mundësitë për karrierë
Mbas një përvoje si operator, me kualifikime dhe përvojë mund të arrihet në nivele të drejtuesit të skuadrave të shitjeve, apo njësive më të mëdhaja në një call center apo edhe në ndërmarrje të tjera tregtare.
Adresa të dobishme
www.absa.al; www.awww.arsimi.gov.al; www.puna.gov.al; www.njoftime.com; www.duapune.com; www.profesionisti.al; www.karriera.al