Trajnime nga "Akademia Shendetit Publik Labyrinth "

Trajnim për ndihmën e parë

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: Akademia Shendetit Publik Labyrinth

Trajnim për njerëzit në nevojë

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: Akademia Shendetit Publik Labyrinth

Kujdestar/e për fëmijët PAK 1-14 vjeç

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: Akademia Shendetit Publik Labyrinth

Kujdestar/e për të sëmurë hemiplegjik, hemiparezë

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: Akademia Shendetit Publik Labyrinth

Teknik Aplikimi i lëndëve D.D.D (Dezinfektim,Dezinsektim,Deratizim)

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/Profesione të lira

Qendra e trajnimit: Akademia Shendetit Publik Labyrinth