Asistent/e social
Fusha Trajnimit
Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
DRFPP Nr. 1
Baza Mësimore
Kurrikula Kombëtare
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 45 minuta

Herë/Javë: 5

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 1.5M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 16+

Arsimi: Arsimi bazë

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Praktikë mësimore

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme (LEK)

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: DRFPP Nr. 1

Adresa: DRFPP Nr.1 Rr. Asim Vokshi, Tiranë

Telefon:+355(04 22 28 427)

Email/Web: Drfpp1@gmail.com

/ Https://drfpp1.wordpress.com/