Universiteti Bujqesor I Tiranes

Koder-Kamez
Publik

Fakulteti I bujqesise dhe Mjedisit

  Bachelor
 • Kopshtari - Diplome Profesionale
 • Mbrojtje bimesh
 • Biologj Marine dhe Akuakulture
 • Inxhinier I Agromjedisit
 • Arkitekture Peisazhi
 • Hortikulture
 • Zooveterinari- Diploome Profesionale
 • Zooteknik dhe Siguria e Produkteve Blektorale
 • Agromekanizm
 • Master Profesional
 • Teknologjite e Prodhimit ne Akuakulture
 • Zhvillim Rural dhe Mjedisor I Qendrueshem
 • Teknologjia e Kultivimit te Bimeve
 • Biznes Blektoral
 • Komunikim dhe Ekstension Bujqesor
 • Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia
 • Teknologjite e Avancuara ne Hortikulture
 • Menaxhim Mjedisi
 • Arkitekture Peizazhi
 • Master Shkencor
 • Mjeksi Bimore
 • Inxhinieri Agromjedisi
 • Zootekni
 • Prodhim bimor
 • Resurset Gjenetike te Bimeve
 • Energjite e Rinovueshme
 • Hortikulture
 • Akuakulture
 • Menaxhimi I Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizmit

Fakulteti I Ekonomise dhe Agrobisnesit

  Bachelor
 • Ekonomiks I Aplikuar
 • Informatike Biznesi
 • Menaxhim I Turizmit Rural
 • Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
 • Finance- Kontabilitet
 • MenaxhimAgrobiznesi
 • Master Profesional
 • Ekonomi dhe Politike Agrare
 • Menaxhim I Ndermarr. Te Agrobiznesit
 • Finance-Banke
 • Menaxhim Informacioni ne Agrobiznes
 • Finance- Kontabilitet
 • Menaxhim I Turizmit Rural
 • Kontabilitet dhe Auditim
 • Master Shkencor
 • Ekonomi dhe Politike Agrare
 • Administrim I Ndermarrjeve
 • Finance- Kontabilitet

Fakulteti I Bioteknologjise dhe Ushqimit

  Bachelor
 • Vreshtari- Enologji
 • Teknologji- Agroushqimore
 • Shkencat e Ushqimit dhe te Ushqyerit
 • Master Profesional
 • Analizat e Ushqimeve
 • Cilesia dhe Siguria Ushqimore
 • Master Shkencor
 • Teknologji Agroushqimore
 • Bioteknologji Ushqimore
 • Vreshtari - Enologji

Fakulteti I Shkencave Pyjore

  Bachelor
 • Perpunim Druri
 • Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit
 • Mbareshtim Pyjesh
 • Master Profesional
 • Konstruksione Druri
 • Komuniteti
 • Menaxhim I Integruar I Pyjeve me Baze
 • Master Shkencor
 • Inxhinieri Perpunimi - Druri
 • Inxhinieri Pyjore

Fakulteti I Mjeksise Veterinare

  Bachelor
 • Mjeksi Veterinare * diplome e integruare Nivelit te Dyte/ MSH
 • Master Profesional
 • Menaxhim Veterinar *Diplome Profesionale